Cookie

Pravidla cookie pro Q Cafe

Toto je Cookie politika pro Q Cafe, přístupná od společnosti q-cafe.cz

Co jsou soubory cookie?

Jak je běžná praxe s téměř všemi profesionálními webovými stránkami, tato stránka využívá soubory cookie, které jsou drobné soubory, které jsou staženy do vašeho počítače, aby se vaše zkušenosti zlepšily. Tato stránka popisuje, které informace shromažďují, jak je používáme a proč někdy potřebujeme ukládat tyto soubory cookie. Také se podělíme, jak můžete zabránit ukládání těchto souborů cookie, což však může snížit nebo zrušit určité prvky funkčnosti webů.

Další informace o souborech cookie naleznete v článku Wikipedia o cookies HTTP.

Jak používáme soubory cookie

Cookies používáme z různých důvodů uvedených níže. Bohužel ve většině případů neexistují standardní možnosti pro zakázání souborů cookie, aniž by byly zcela zakázány funkce a funkce přidávané na tyto stránky. Doporučuje se nechat všechny soubory cookie, pokud si nejste jisti, zda je potřebujete, nebo ne, pokud jsou používány k poskytování služby, kterou používáte.

Zakázání souborů cookie

Nastavení cookie můžete zabránit úpravou nastavení ve vašem prohlížeči (viz návod, jak to provést). Uvědomte si, že zakázání souborů cookie ovlivní funkčnost tohoto a mnoha dalších webových stránek, které navštívíte. Zakázání souborů cookie obvykle způsobí také zakázání určitých funkcí a funkcí tohoto webu. Proto se doporučuje neaktivovat soubory cookie.

Informace o tom, jak spravovat soubory cookie ve webovém prohlížeči, naleznete v příručce Průvodce cookies prohlížeče.

Cookies, které jsme nastavili

Cookie předvolby webu

Abychom vám na této stránce poskytli skvělé zkušenosti, poskytujeme funkcionalitu pro nastavení vašich preferencí pro způsob, jakým tyto stránky běží, když je používáte. Abychom si pamatovali vaše preference, musíme nastavit cookies tak, aby tyto informace mohly být volány vždy, když interagujete se stránkou, která je ovlivněna vašimi preferencemi.

Soubory cookie třetích stran

V některých speciálních případech také používáme soubory cookie poskytované důvěryhodnými třetími stranami. Následující část podrobně popisuje, které soubory cookie třetích stran se mohou na tomto webu setkat.

Tato stránka využívá službu Google Analytics, která je jedním z nejrozšířenějších a nejdůvěryhodnějších řešení pro analýzu na webu, která nám pomáhá pochopit, jakým způsobem využíváte stránky a způsoby, jak zlepšit vaše zkušenosti. Tyto soubory cookie mohou sledovat věci, jako například dobu strávenou na webu a navštívených stránkách, abychom mohli nadále vytvářet zajímavý obsah.

Další informace o souborech cookie Google Analytics naleznete na oficiální stránce Google Analytics.

Čas od času testujeme nové funkce a provádíme jemné změny způsobu, jakým je web dodáván. Když stále testujeme nové funkce, tyto soubory cookie mohou být použity k zajištění toho, abyste získali konzistentní zkušenost na webu a současně zajistili, abychom pochopili, které optimalizace uživatelé ocení nejvíce.

Více informací

Doufejme, že to pro vás objasnilo a jak bylo dříve zmíněno, pokud existuje něco, co si nejste jisti, zda potřebujete, nebo není obvykle bezpečnější nechat soubory cookie povolené v případě, že interaguje s jednou z funkcí, které používáte na našich stránkách. Tato pravidla cookies byla vytvořena pomocí zásad Generátor cookies GDPR.

Pokud však stále hledáte další informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím jedné z našich výhodných kontaktních metod:

E-mail: info@q-cafe.cz

Cookie Policy for Q Cafe

This is the Cookie Policy for Q Cafe, accessible from q-cafe.cz

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‚break‘ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

You can learn how to manage cookies on your web browser by following the Browser Cookies Guide.

The Cookies We Set

Site preferences cookies

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. This Cookies Policy was created with the help of the Generator of GDPR Cookies Policy.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

Email: info@q-cafe.cz